Regulamin

Regulamin

Regulamin akcji

Ogólnopolski program testowania produktów firmy Ekodarpol”

 1. Organizator

Organizatorem akcji i fundatorem nagród Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” Zbigniew Zubala, ul. Grunwaldzka 20, 74 – 400 Dębno, NIP 839-040-00-41 (zwany dalej ?Organizatorem?).

 1. Cel Akcji

Celem akcji jest promocja produktów firmy Ekodarpol oraz prezentacja efektów zastosowania produktów na uprawach rolnych.

 1. Czas trwania

Akcja zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 1. Uczestnicy

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatorów. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą brać udział za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Do udziału niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora wraz ze zdjęciami konkursowymi za pomocą funkcjonalności strony www. ekodarpol.pl, pisemnie na adres siedziby organizatora bądź skanem na adres e?mail:bokrolnictwo@ekodarpol.pl. oraz z zachowaniem wymogów wskazanych w pkt V.

 1. Zdjęcia

Do akcji mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika.

Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie niżej wskazanych warunków:

 1. Przesłanie zdjęcia potwierdzenia zakupu produktów firmy Ekodarpol.

 2. Przesłanie zdjęć własnych upraw, na których stosowane były produkty firmy Ekodarpol przy czym warunkiem jest umieszczenie na zdjęciu użytych produktów firmy.

 3. Przesłanie zdjęć z kontroli własnych upraw, na których widoczne są efekty stosowania produktów firmy Ekodarpol,

Ewentualnie przesłanie zdjęcia porównawczego własnych upraw przed zastosowaniem i po zastosowaniu produktów firmy Ekodarpol..

 1. Podanie w zgłoszeniu imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz kontaktu telefonicznego.

Zdjęcia należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB i rozdzielności nie mniejszej niż 100 dpi. W przypadku przesłania zdjęcia o słabej jakości uczestnik może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia w lepszej rozdzielczości. Zgłaszane zdjęcia mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań bądź nie uzupełnione na żądanie organizatora nie będą uwzględniane. Zdjęcia zgłoszone nie będą zwracane Uczestnikom.

 1. Rozstrzygnięcie

Fotografie zgłoszone zostaną poddane ocenie organizatora i w przypadku spełnienia wymagań oraz ich wyboru przez organizatora zostaną opublikowane na stronie organizatora www.ekodarpol.pl. O publikacji zdjęć osoba zgłaszająca zostanie poinformowana przez organizatora pisemnie bądź mailowo

 1. Nagrody

Każda osoba, której zdjęcie zostanie opublikowane przez organizatora na stronie internetowej www.ekodarpol.pl otrzyma w nagrodę produkt HUMUS ACTIVE 20l – jednorazową dawkę na hektar uprawy. Nagroda zostanie przekazana w terminie 30 dni od publikacji zdjęcia na stronie internetowej www.ekodarpol.pl. O terminie i sposobie odbioru produktu organizator poinformuje pisemnie, telefonicznie bądź mailowo. Organizatorowi przysługuje dowolne prawo wyboru zdjęć do publikacji. Uczestnikom, których zdjęcia nie zostaną opublikowane nie przysługuje prawo do nagrody ani też żadne inne roszczenia względem organizatora.

 1. Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

 2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

 3. upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

Z chwilą publikacji zdjęcia przez organizatora na stronie www.ekodarpol.pl uczestnik:

 1. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

 1. Dane osobowe

Przystępując do akcji, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia akcji z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w akcji.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji akcji z udziałem danego uczestnika oraz celów akcji, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na stronie www.ekodarpol.pl w zakresie imienia oraz położenia gospodarstwa rolnego, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika licencji.

W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji akcji dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

 1. Postanowienia końcowe

Przesłanie zdjęć organizatorowi jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega całkowitą dowolność wyboru zdjęć do publikacji, a brak publikacji zdjęcia na stronie www.ekodarpol.pl nie rodzi dla uczestników żadnych praw do nagrody.

Regulamin akcji zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.ekodarpol.pl.


Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do doręczenia nagrody. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania zdjęciami.

Zmian w regulaminie akcji dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej www.ekodarpol.pl. Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo  do rezygnacji z dalszego udziału w akcji w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie akcji okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z akcji oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do akcji zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje Organizator.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory związane z akcją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

…………………………..

Zgłoszenie uczestnictwa w akcji

?Ogólnopolski program testowania HUMUS ACTIVE 2017?

Ja niżej podpisany …………………………………, zam. …………………………………………………………………,

tel. ……………………………, e – mail ……………………………………………………………….

prowadzący gospodarstwo rolne w …………………………………………. zgłaszam udział w akcji

„Ogólnopolskiego programu testowania PRODUKTÓW FIRMY EKODARPOL” organizowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” Zbigniew Zubala, ul. Grunwaldzka 20, 74 – 400 Dębno

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ?Ogólnopolskiego programu testowania PRODUKTÓW FIRMY EKODARPOL” i w pełni akceptuję jego postanowienia dotyczące zasad udziału w programie.

 

Powrót do strony głównej