Regulamin akcji

Regulamin akcji

„Ogólnopolski program stosowania produktów firmy Ekodarpol”

I. Organizator

Organizatorem akcji „Ogólnopolski program stosowania produktów firmy Ekodarpol”, zwanego dalej „Akcją” ”, jest PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala z siedzibą w Dębnie, ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno, gmina Dębno, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 002998 zwana dalej „Organizatorem”.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego

II. Cel Akcji

Celem akcji jest promocja nowych innowacyjnych produktów firmy EKODARPOL oraz prezentacja efektów zastosowania produktów na uprawach rolnych.

            Informacja o Produktach objętych Akcją  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na liście Produktów. Taka informacja zostanie podana do wiadomości Uczestników  na Stronie Internetowej Organizatora.

III. Czas trwania

Akcja zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 01 grudnia 2020 roku. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

IV. Uczestnicy

Uczestnikiem Akcji mogą być:

 • wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność rolniczą.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Do udziału niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://www.ekodarpol.pl/rolnictwo/ w zakładce „Podziel się swoimi doświadczeniami”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zdjęć z efektów uprawianych roślin przy użyciu produktów Organizatora wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie na adres siedziby Organizatora, bądź skanem na adres e–mail: [email protected] wraz z zachowaniem wymogów wskazanych w pkt V.

V. Zdjęcia

Do akcji mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika.

Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie niżej wskazanych warunków:

 1. Przesłanie min. 3 zdjęć własnych upraw, na których stosowane były produkty firmy Ekodarpol wymienione w załączniku do niniejszego regulaminu, ewentualnie przesłanie zdjęcia porównawczego własnych upraw przed zastosowaniem i po zastosowaniu produktów firmy Ekodarpol wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Przesłanie zdjęcia potwierdzenia zakupu produktów firmy Ekodarpol wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu lub przesłanie zdjęcia własnych upraw na których zostały zastosowane produkty Ekodarpol wymienione w załączniku z widocznym na zdjęciu zastosowanym produktem. Dodatkowo uczestnik powinien przesłać zdjęcie z uprawy kontrolnej tego samego gatunku i odmiany, najlepiej na tej samej działce, ale bez zastosowania produktów Ekodarpol wymienionych w załączniku.
 3. Podanie w zgłoszeniu imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz kontaktu telefonicznego.

Zdjęcia należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w najlepszej jakości kompresji, rozmiarze nie większym niż 10 MB i rozdzielności nie mniejszej niż 100 dpi. W przypadku przesłania zdjęcia o słabej jakości uczestnik może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia w lepszej rozdzielczości. Zgłaszane zdjęcia mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań bądź nie uzupełnione na żądanie Organizatora nie będą uwzględniane. Zdjęcia zgłoszone nie będą zwracane Uczestnikom.

VI. Rozstrzygnięcie

Fotografie zgłoszone zostaną poddane ocenie organizatora i w przypadku spełnienia wymagań oraz ich wyboru przez organizatora zostaną opublikowane na stronie organizatora www.ekodarpol.pl. O publikacji zdjęć osoba zgłaszająca zostanie poinformowana przez organizatora pisemnie bądź mailowo.

VII. Nagrody

Każda osoba, której zdjęcie zostanie opublikowane przez organizatora na stronie internetowej www.ekodarpol.pl otrzyma w nagrodę produkt HUMUS ACTIVE + 20l – jednorazową dawkę na hektar uprawy lub PLONAR ACTIVE+20 kg. Nagroda zostanie przekazana w terminie 30 dni od publikacji zdjęcia wraz z opinią na stronie internetowej www.ekodarpol.pl.  O terminie i sposobie przekazania produktu Organizator poinformuje pisemnie, telefonicznie bądź mailowo. Organizatorowi przysługuje dowolne prawo wyboru zdjęć do publikacji. Uczestnikom, których zdjęcia nie zostaną opublikowane nie przysługuje prawo do nagrody ani też żadne inne roszczenia względem Organizatora.

VIII. Prawa autorskie

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć i opinii w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. oświadcza, iż zdjęcia i opinia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
 3. upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.

Z chwilą publikacji zdjęcia przez organizatora na stronie www.ekodarpol.pl uczestnik:

udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów;
 • w zakresie obrotu: wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

IX. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

Przystępując do akcji, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia akcji z jego udziałem, wyłonienia laureatów, doręczenia nagród oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w akcji.

Pozyskane od uczestnika dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (promocji, marketingu, dostawców usług informatycznych/telekomunikacyjnych, doradztwa prawnego) oraz
 2. partnerom w zakresie transportu i logistyki w celu wysyłki nagród oraz
 3. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Uczestnik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach praw uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród, w celu udokumentowania ich wyników i archiwizacji dokumentacji. Przetwarzanie danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Akcji. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Akcji zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Akcji.

Organizator oświadcza, że nie używa systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz dane nie są profilowane.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

X. Postanowienia końcowe

Przesłanie zdjęć organizatorowi jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega całkowitą dowolność wyboru zdjęć do publikacji, a brak publikacji zdjęcia na stronie www.ekodarpol.pl nie rodzi dla uczestników żadnych praw do nagrody.

Regulamin akcji zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.ekodarpol.pl.


Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do doręczenia nagrody. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw Organizatora do dysponowania zdjęciami.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Akcji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

 Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w akcji w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie akcji okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z akcji oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do akcji zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje Organizator.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory związane z akcją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.


Lp.Nazwa towaruEAN
1.HUMUS UP PLUS 20L5907520401032
2.HUMUS UP PLUS 5L 5907520400233
3.HUMUS ACTIVE 20L5907520400653
4.HUMUS ACTIVE PLUS 20L 5907520405351
5.HUMUS ACTIVE PLUS NA RESZTKI POŻNIWNE 20L 5907520402855
6.HUMUS ACTIVE PLUS NA SUSZĘ 20L5907520405719
7.HUMUS ACTIVE PLUS NA SUSZĘ 5L5907520405733
8.HUMICO ACTIVE PLUS 20L 5907520402374
9.PLONAR ACTIVE PLUS BIO 20KG 5907520401254

Pobierz oświadczenie uczestnika (w formacie PDF).

Powrót do strony głównej