BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE GLEB

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE GLEB

ANALIZA GLEB ROLNICZYCH

traktorek
Badania laboratoryjne gleb rolniczych do celów nawozowych wykonuje się poprzez ekstrakcję pierwiastków z gleby powietrznie suchej. Głównymi parametrami oznaczanymi w glebach rolniczych są: odczyn oraz zawartości próchnicy, azotu ogólnego, azotu mineralnego, potasu, magnezu, fosforu, żelaza, miedzi, manganu, cynku, molibdenu, kobaltu i siarki  Dodatkowo można wykonywać badania składu granulometrycznego oraz zawartości metali ciężkich ( Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr). 

ANALIZA GLEB SADOWNICZYCH

Gleby sadownicze analizowane są według metod stosowanych dla gleb rolniczych.  Istotną zmianą w przypadku takich gleb jest sposób poboru próbek oraz zastosowanie odpowiednich licz granicznych do interpretacji wyników badań. 

 

burak pastewny 2

ANALIZA GLEB OGRODNICZYCH

Badania laboratoryjne gleb ogrodniczych wykonuje się poprzez ekstrakcję świeżej gleby roztworem kwasu octowego (metoda uniwersalna). Oznaczanymi parametrami są odczyn gleby, zasolenie, zawartości potasu, fosforu, magnezu. 

return to home page