Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala” numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17, w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Firma PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii wraz ze sterowaniem do produkcji płynnych nawozów organiczno-mineralnych.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala, ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno, e-mail: z.zubala@ekodarpol.pl.
Termin składania ofert: do 22.12.2017 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego)
Pełna dokumentacja zapytania ofertowego znajduję się w załącznikach.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017 po zmianach z dn. 14.12.2017
2. Załącznik nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności
3. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych linii technologicznych

 

Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017 

Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017 po zmianach z dn. 23.11.2017

Wyniki postępowania

Powiązane

Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2017

13 listopada 2017 | EKODARPOL
Więcej

Unieważnienie zapytania nr 3/1.5/2017

31 października 2017 | EKODARPOL
Więcej